POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających propagowaniu turystyki motocyklowej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do łukowskich motocyklistów oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łuków.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Stowarzyszenie używa:
1) nazwy skróconej: "Stowarzyszenie Bears Riders",
2) pieczęci okrągłej z logotypem pośrodku oraz napisem w otoku "Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders",
3) pieczęci płaskiej z napisem "Stowarzyszenie Motocyklowe Bears Riders" i adresem Stowarzyszenia,
4) wizerunków, sztandarów, znaków graficznych i innych tego typu symboli, zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) propagowanie turystyki motocyklowej, skuterowej oraz quadowej,
2) organizowanie spotkń sportowych, turystycznych, charytatywnych i kulturalnych,
3) poprawienie wizerunku motocyklistów i quadowców w mieście Łukowie,
4) promowanie miasta Łukowa w kraju i za granicą,
5) integracje z motocyklistami i quadowcami w kraju i za granicą,
6) działalność kulturalna, ochrona i promocja zdrowia,
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) organizacje i udział w przedsięwzięciach związanych z zainteresowaniami, działalnością w zakresie kultury, sportu i turystyki,
2) organizowanie spotkań kulturalnych,
3) organizowanie spotkań integracyjnych ze środowiskami związanymi z celami Stowarzyszenia,
4) promowanie zasad "bezpiecznej jazdy".

§ 9
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest właścicielem motocykla, quada lub skutera lub sympatykiem takich pojazdów,
2) wyrazi chęć przynależności i działania zgodnego z zasadami panującymi w Stowarzyszeniu,
3) przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykle wiekszością głosów w drodze uchwały.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska motocyklistów w Łukowie,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
6) regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie nastepuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. 2-7.
§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia nastepuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a) i b),
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok.

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesiecy lub cześciej na pisemny wniosek uzasadniony co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez wzgledu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą wiekszością głosów członków obecnych.
7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 1 do 2 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na roczną kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
5) ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 23

1. Sąd Koleżeński składa sie z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt. 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą za ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według PKD:
a) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
b) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
c) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
d) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
e) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 27

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.